Voda opäť otvorená pre individuálne veslárske tréningy!

titulka

Voda opäť otvorená pre individuálne veslárske tréningy!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19, vydal nové opatrenia na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré sa okrem iných týkajú aj športových aktivít. 

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:

  1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č.578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
  2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
  3.  zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Čo to znamená veslársku komunitu?

V prípade veslovania to znamená, že od dnes môžeme využívať vodu pre individuálne tréningy. Činnosť veslárskych klubov bude fungovať vo veľmi obmedzenom režime za dodržania prísnych, najmä hygienických pravidiel, a to:

  • V priestoroch klubov nie je možné používať miestnosti, kde sa osoby stretávajú, alebo využívajú v krátkom časovom slede,  to znamená šatne, sprchy, WC, spoločenské miestnosti, tie naďalej zostávajú uzavreté.
  • Nie je možné využívať  posilňovňu a trenažérovňu,  nakoľko tieto nie sú charakterizované ako vonkajšie športovisko!
  • Vstup a pobyt v areáli bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď). Toto nariadenie prekrytia neplatí pri samotnom individuálnom tréningu na vode.
  • Všetky osoby musia v areáli klubov, na brehu, či na vode dodržiavať medzi sebou dostatočnú vzdialenosť, minimálne 2m.
  • Návšteva areálu klubov za účelom individuálnych tréningov na základe rozdeľovníka v jednotlivých kluboch tak, aby boli splnené opatrenia o vzdialenosti a maximálne povoleného výskytu osôb na m2
  • Odporúčame, pokiaľ  je to možné, aby prístup (dvere, bránu) do lodenice, nutných priestorov pre zobratie si lode, obhospodarovali iba vybrané osoby klubu, aby sa tak zamedzilo možnému šíreniu vírusu.

Plné znenie nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tu.

Stanislava Vičanová

generálna sekretárka