Usmernenie hlavného hygienika SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

titulka

Usmernenie hlavného hygienika SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Prinášame znenie usmernenia úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.04.2020 č. OLP/3461/2020,vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. 

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

  • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov  či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, 
  • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk, 
  • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

Znenie celého dokumentu zo dňa 23.04.2020 tu.