Organizačné opatrenia SVZ k tréningom

titulka

Aktualizácia 1.11.2020

ORGANIZAČNÉ OPATRENIE s účinnosťou od 02.11.2020
Vážení členovia veslárskych klubov,
V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v SR , rešpektujúc Opatrenia a Nariadenia vlády SR a ÚVZ SR zavádzame s platnosťou od 02.11.2020 v našich kluboch nasledovné organizačné opatrenia :
A).
Vstup do areálov veslárskych klubov je prísne zakázaný členom ktorí sú pozitívni na COVID 19, alebo vykazujú príznaky tohoto ochorenia alebo iného infekčné ochorenia alebo prechladnutia.
Vstup do objektov lodeníc je zakázaný aj osobám ktorí nie sú členmi klubov SVZ, ďalej členom ktorí sú v karanténe alebo osobám ktoré sú si vedomé že boli do 10 dni v kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19. V prípade, že člen klubu je pozitívny na COVID 19 mal by urýchlene o tejto skutočnosti upovedomiť predsedu, trénera alebo člena výboru daného klubu . V období od 02.11.2020 do 09.11.2020 je vstup do areálu lodeníc umožnený len členom ktorí spĺňajú kritéria platnej Vyhlášky 16 UVZ SR, a za účelom overenia, že sa na osobu podľa tejto vyhlášky nevzťahuje zákaz vstupu do areálu, je prevádzkovateľ(člen výboru príslušného klubu) oprávnený požadovať príslušné potvrdenie v zmysle vyhlášky).
B)
Podmienky tréningu vo vnútorných a vonkajších priestoroch:
1.Na Vstupe do budovy alebo nástenke bude vyvesené aktuálne platné Opatrenie/Vyhláška UVZ SR a aktuálne Organizačné Opatrenie.
2.Každá miestnosť v klube bude vybavená patričnými dezinfekčnými prostriedkami .
3.Vstup do lodenice je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest rúškou (počas tréningového procesu, prezliekania v šatni rúška nie je nutná)
4.Po vstupe do lodenice je každý povinný osobne vykonať dezinfekciu rúk a zapísať do evidenčnej knihy a v záujme vlastnej bezpečnosti uviesť aj kde bude trénovať( vnútorné priestory/trenažérovňa/posilňovňa/hangár/vonkajšie priestory) za trénujúcu skupinu, môže zapísať menný zoznam aj tréner.
5.Max kapacita osôb trénujúcich vo vnútorných priestoroch v jednej miestnosti a jednom časovom úseku je 6, za podmienky nepretržitého účinného vetrania a s dodržaním priestoru 1 trénujúci na min 15m2. Trénujúci sú povinní po tréningu vykonať dezinfekciu rúk a zabezpečiť po každom tréningu:
a) dezinfekciu použitého náradia
b) dezinfekciu dlážky pod náradím v trenažérovni a posilňovni 
c) úplné a intenzívne vyvetranie miestnosti v dĺžke min 10min po každom ukončenom tréningu
6.Za účelom zvýšenia bezpečnosti trénujúcich bude harmonogram tréningov vo vnútorných priestoroch vyvesený na nástenke alebo webe klubu
7.Kolektívne trénujúci členovia v jednotlivých vonkajších priestoroch sú povinní dodržiavať v priebehu tréningu priemerne aspoň 2m rozostup 
8.V šatni sa po tréningu zbytočne nezdržujeme, ak je to nevyhnutné tak iba s ochrannou rúškou
C)
Zákaz akýchkoľvek akcií /osláv/posedení ako aj konzumácie jedla a nápojov vo vnútorných a vonkajších priestoroch klubu(výnimkou z nápojov je individuálna tréningová fľaša športovca)

Aktualizácia 24.10.2021

Na základe zverejnených uznesení vlády SR, ohľadom obmedzenia pohybu osôb vyplýva pre naše kluby nasledovné:

Od 24.10.2020 musí byť pozastavená tréningová činnosť vo veslárskych kluboch. Výnimku z tohto obmedzenia majú reprezentanti a osoby, ktorých zamestnaním je športová, respektíve trénerská  činnosť vo veslovaní. Tak isto v kluboch sa môžu nachádzať osoby, ktorých náplňou práce je správa, alebo obdobná práca v klube.

Aktuálne platné hygienické opatrenia tu.

Aktualizácia 14.10.2021

Vážení členovia veslárskych klubov,

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR a rešpektujúc opatrenia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zavádzame s platnosťou od 15.10.2020 v našich kluboch nasledovné organizačné opatrenia :

A)

Vstup do klubov je prísne zakázaný členom, ktorí sú pozitívni na COVID 19, alebo vykazujú účinky tohoto ochorenia, alebo iného infekčné ochorenia alebo prechladnutia.

Vstup je zakázaný aj osobám, ktorí nie sú členmi našich klubov,  ďalej členom ktorí sú v karanténe, alebo osobám, ktoré sú si vedomé že boli do 10 dní v kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19.

V prípade, že člen klubu je pozitívny na COVID 19, mal by urýchlene o tejto skutočnosti upovedomiť predsedu, trénera alebo člena výboru príslušného VK.

B)

Prísnejšie podmienky tréningu v uzavretých priestoroch:

  1. Na vstupe do lodenice bude vyvesené aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR a organizačné opatrenia, taktiež povinné informácie vyplývajúce z platného opatrenia ÚVZ SR.
  2. Miestnosti v kluboch budú vybavené patričnými dezinfekčnými prostriedkami.
  3. Vstup do klubov je možný iba z rúškom (počas tréningového procesu, prezliekania v šatni a sprchovania, rúško nie je nutné).
  4. Po vstupe do klubu je každý povinný osobne vykonať dezinfekciu rúk a zapísať sa do evidenčnej knihy príchod (pri odchode - odchod) a v záujme vlastnej bezpečnosti uviesť aj kde bude trénovať ( posilňovňa, trenažérovňa, vonkajšie priestory).
  5. Po použití vnútorného tréningového zariadeni,a je povinný každý používané náradie utrieť ,vydezinfikovať a dlážku v prípade zapotenia utrieť mopom z dezinfekčným prostriedkom a opäť uskutočniť dezinfekciu rúk.
  6. Maximálna tréningová kapacita je do 6 ľudí na jeden priestor s uplatnením priestoru v miestnosti do 15m2/osoba, pričom je potrebné dodržiavať v priebehu tréningu priemerne aspoň 2m rozostup medzi trénujúcimi.
  7. Tréningy vo vnútorných priestoroch sa môžu konať pri kontinuálnom vetraní relevantné vonkajším podmienkam, potom tréningu - nárazové úplne vyvetranie miestnosti.
  8. Harmonogram vyťaženia miestností na trénovanie bude zhmotnený v rozvrhu tréningov, kde v predpísaných tréningových časoch budú mať prednostné právo tréningu športovci patriaci do skupiny uvedenej v harmonograme (rozvrh bude vypracovaný a priebežne aktualizovaný trénermi v kluboch a vyvesený na viditeľnom mieste v kluboch).
  9. V šatni sa po tréningu , osprchovaní a prezlečení zbytočne nezdržujeme, ak je to nevyhnutné, tak iba s ochranným rúškom, s ktorým následne po vyznačení času odchodu do evidenčnej knihy opúšťame priestory klubu.

C)

Zákaz akýchkoľvek akcií /osláv/posedení ako aj konzumácie jedla a nápojov vo vnútorných a vonkajších priestoroch klubu(výnimkou z nápojov je individuálna tréningová fľaša športovca).

Ďakujem za vaše pochopenie, trpezlivosť a disciplinovanosť.

Celé znenie opatrení ÚVZ SR.